ในระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2564 ได้ดำเนินการจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย) กิจกรรมที่ 2.2 การส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของตำบลถาวร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ และ อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ความคิดเห็น