วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคณะครุศาสตร์ 22 โครงการ ณ ห้องประชุมสิรวิชญากร 1 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้รับผิดชอบโครงการพัฒนาหนังสือแบบเรียนพลวัติจากโปรแกรม Geogebra สำหรับครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ความคิดเห็น