วันที่ 22-26 ตค 64 ลงพื้นที่สัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเกษตรกรผู้ปลูกแฝกในจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น