วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-15.00 น. ประชุมรายงานผลการสอบทานข้อมูลครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ณ ห้องประชุมวิจัย 1 อาคาร 1

ความคิดเห็น