วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ประชุมผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผ่านระบบออนไลน์เพื่อจัดทำ ebook สารสนเทศท่องเที่ยวชุมชน

ความคิดเห็น