1. วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านบัว  เข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการยุทธศาสตร์ 65 การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนในตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กับกลุ่มผู้นำชุมชน ประกอบไปด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.

ความคิดเห็น