วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประขุมวิจัย 1 อาคาร 1 ประชุมคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น