มีกิจกรรม Home room ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 หมู่ 1  เพื่อชี้แจงให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเรียน การลงทะเบียนเรียน และให้คำปรึกษาด้านอื่น ๆ แก่นักศึกษาในความดูแล

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคาร 19 สิริวิชญากร ชั้น 4 คณะครุศาสตร์  ห้อง 1946

ความคิดเห็น