งานอนุรักษ์พลังงาน ดูแลนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ขอความอนุเคราะห์งานอนุรักษ์พลังงาน

ได้ดูและและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564

โดยงานอนุรักษ์พลังงาน ได้ฝึกให้นักศึกษา เรียนรู้การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของมหาวิทยาลัย

เพื่อสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้

 

ความคิดเห็น