วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

ความคิดเห็น