วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมเป็นผู้แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในงานประชุมผู้อำนวยการและครูแนะแนวประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

ความคิดเห็น