วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อการป้อวกันและเตรียมความความในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรน่า 19

ความคิดเห็น