ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ความคิดเห็น