ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 ได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย) กิจกรรม 2.1 การสร้างและพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลถาวร ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนแบบถาวร ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บัญชา นวนสาย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากร และนางธนิตตา วิชัด รองนายกเทศมนตรีตำบลถาวร มาเป็นประธานเปิดโครงการ

ความคิดเห็น