ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 ได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย) สร้างรากแก้วให้ประเทศ หลักสูตร ED03 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น