ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ“พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มคุณค่าในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางศาสตร์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น