ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมอบรมการใช้และวิเคราะห์ข้อมูล CBD และ ABC Model ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

ความคิดเห็น