29 กันยายน 2564 เข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวกับความเป็นครูและการเรียนการสอน ได้แก่ เรื่องบทบาทของครูกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในยุค NEW NORMAL เรื่องพลังครูไทยในยุค NEW NORMAL เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภายใต้ขีดจำกัดของโรงเรียนในยุค NEW NORMAL และเรื่องทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อครูยุคดิจิตอล จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในแบบ Onsite และ Online

 

ความคิดเห็น