การพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เมื่อมีโอกาสจงแสวงหาความรู้ใหม่ๆให้ตัวเองเสมอ เรามี Sim mom หุ่นใหม่ของสาขาเรา

วันดี ๆ ของกลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์และการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 

ความคิดเห็น