อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ จิตอาสา

ความคิดเห็น