เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

เรื่อง “Recent advanced in rumen microbiomes”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ สะวานนท์

ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น

 

 

ความคิดเห็น