ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมโครงการติดตาม ประเมินผลจากการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการคณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น