กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำ Strategic Action Plan มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จัดโดย มหาวิทยาลัย ราชภัฏทุกแห่ง ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ฟังบรรยายในหัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่
โดย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์
วันที่ 19 ตุลาคม 2564

    

ความคิดเห็น