วันที่ 17 ตุลาคม 2564  ร่วมกิจกรรมและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T ในการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลแปลงสวน สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมระบุ GPS รองรับการท่องเที่ยว ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ

#กิจกรรมส่วนหนึ่งของหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ (MS06) ”

#ภายใต้โครงการ “ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ”

ความคิดเห็น