16 ตุลาคม 2564 ร่วมกิจกรรมและให้คำปรึกษาการผลิตคลิปวีดิทีศน์  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ตำบลโคกมะม่วง ครั้งที่ 2 จัดโดยทีมตะลุยเดิ่น BRU u2t ตำบลโคกมะม่วง  กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่  2 ตามความต้องการของชุมชน โดยแบ่งจัดกิจกรรม เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จัดที่ รพสต.บ้านเทพ และกลุ่มที่ 2 จัดที่ รพสต.บ้านปลื้ม   วิทยากรโดย  คุณ ผศ.สราวุธ ทัศนาวิวัฒน์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  อาจารย์วิศรุต ศรีแก้ว  อาจารย์ปิยะวัฒน์ ลือโสภา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

#กิจกรรมส่วนหนึ่งของหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ (MS06) ”

#ภายใต้โครงการ “ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ”

 

 

 

 

ความคิดเห็น