ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในรูปแบบออนไลน์

ความคิดเห็น