วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น. ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรร่วมในโครงการพัฒนากลุ่มสัมมาชีพทำปุ่ยบ้านหนองกง ในโครงการ u2t คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น