วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 1

ความคิดเห็น