วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00-16.30 น. ประชุมนักศึกษาและอาจารย์ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ ต.บ้านบัว ต.กระสัง ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผ่านช่องทางออนไลน์

 

ความคิดเห็น