ประชุมงานอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้อง ประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดย ผศ.ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจกานพิเศษ ประธานในที่ประชุม
และบุคลากรงานอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดการประชุม มีดังต่อไปนี้
1. ภารกิจของหน่วยงาน
-รายงานการจัดการพลังงาน กำหนดส่ง ก่อน 31 มีนาคม ของปีถัดไป
-การกรอกคะแนนตัวชี้วัด e-report ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงการรายงานผลคะแนนตัวชี้วัด
โดยคะแนนของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์จะถูกรวมเป็นผลคะแนนของ จ.บุรีรัมย์
-รายงานค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 
-รายงานค่าไฟฟ้าของแต่ละอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2564
-ดูแลเครื่องปรับอากาศทั้งหมด 1,422 เครื่อง เป็นเครื่องที่มีหมายเลขครุภัณฑ์ 1,344 เครื่อง
และไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ 78 เครื่อง 
-สรุปผลการบำรุงเครื่องปรับอากาศและซ่อมบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564
-สรุปการใช้น้ำมันส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
-แผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2564 
-เว็บไซต์หน่วยงาน www.energy.bru.ac.th
-บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
-ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวก กับทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
-รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า เกิน 30% ของแต่ละอาคาร
-ขอความอนุเคราะห์ เข้าล้างเครื่องปรับอากาศ
2. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ประจำปี 2564 
3. มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2564
4. นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2564
5. คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ประจำปี 2564 

ความคิดเห็น