วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 นำทีมงานเข้าพบผู้นำและนำเสนอผลความก้าวหน้างาน U2T ในที่ประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ณ ศาลากลางหมู่บ้านโพธิ์ไทร และหลังจากเสร็จกิจกรรมได้จัดประชุมทีมงานเพื่อแนะนำทีมงานใหม่ มอบหมายงานและติดตามผลการทำงาน รวมถึงได้ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและทีมงาน ณ วัดโพธิ์ไทร

 

ความคิดเห็น