วันที่ 8 และ 9 ตุลาคม 2564 จัดกิจกรรมในโครงการ U2T เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนย้านไทรโยง ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กลุ่มพัฒนาผ้าทอ กลุ่มพัฒนาเกษตรปลอดภัย และกลุ่มท่องเที่ยวคูเมืองโบราณบ้านไทรโยง

1.การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

2. การปรับภูมิทัศน์รอบคูเมืองโบราณ

3. การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอ

ความคิดเห็น