ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564

รับมอบดอกไม้จากคณบดี จากการทำงานตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาครบวาระ

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน

ความคิดเห็น