10 ตุลาคม 2564 ร่วมกิจกรรมค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   กิจกรรมภายใต้โครงการ ” การจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่เส้นทางการค้าโบราณจังหวัดบุรีรัมย์”

ความคิดเห็น