ตักบาตรใน พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

   

 

ความคิดเห็น