ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รศ.มาลิณี จุโฑปะมา เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น