ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติการสอนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ งบประมาณแผ่นดิน และงบเงินรายได้

 

ความคิดเห็น