วันที่ 24-25 กันยนยน 2564 เข้าร่วมโครงการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง รอบ 2 เป็นการขยายผลเพื่อสร้างทีมวิทยากรแกนนำในจังหวัดต่าง ๆ  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถทำหน้าที่วิทยากรบรรยายให้ความรู้กับครูผู้สอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตัวแทนครูภาษาไทยในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา และสถาบันภาษาไทย รวมกว่า 300 คน

ความคิดเห็น