30 กันยายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิดบันได 6 ขั้นสำหรับการอ่านขั้นสูง จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 เนื้อหาในการอบรมครั้งนี้ไปการขยายผลจากโครงการของสถาบันภาษาไทยไปสู่ครูผู้สอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกว่า 64 โรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปหรือจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้

ความคิดเห็น