ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ร่วมงานวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2564 แด่ ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น