ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้รับมอบหมายเป็นอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 10 ราย จาก 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง โรงเรียนพุทไธสง โรงเรียนกู่สวนแตง  โรงเรียนกู่สวนแตง โรงเรียนไตรภูมิวิทยา และโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5

ความคิดเห็น