ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (สพป.บร 1) ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรัชช์ จันทร์งาม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เชื่อมโยงสู่การประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) ให้กับคุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตนต้น ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 64 คน จาก 64 โรงเรียน

ไฟล์แนบ

pdf หนังสือเชิญวิทยากร

ขนาดไฟล์ 87 KB | จำนวนดาวน์โหลด 98 ครั้ง

ความคิดเห็น