โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนาหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการด้าวยเทคโนโลยี และนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น

ผศ.บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์
ARIT

23 25-26 กันยายน 2564

ความคิดเห็น