วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 12.30 น. ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ้ข้าใจหลักการ กระบวนการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนเป้าหมาย และการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูล ภายใต้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น