เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (ในรูปแบบออนไลน์)

ความคิดเห็น