เข้าสัมมนาในงาน Food Ingredients Asia Conference 2021 เรื่อง Functional Ingredients from Animal and Botanicals for New Normal Readiness” ในวันที่ วันที่ 13 กันยายน 2021 เวลา 09.00 -12.00 น. Live ผ่าน Webinar (https://www.figlobal.com/asia-thailand/en/home.html)

     

ความคิดเห็น