ทีมรมยะศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นการรวมตัวของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 6 คน โดยมีอาจารย์ ดร.ชลาลัย วงศ์อารีย์ และอาจารย์ภูวนัย กาฬวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้ควบคุมและออกแบบการแสดงในครั้งนี้ ภายใต้ชื่อชุดการแสดง สานศิลป์แห่งศรัทธนา เทิดไท้นารีรัตนาแห่งแผ่นดิน ซึ่งมีแนวคิดจากการนำเสนอวัฒนธรรมที่เกิดจากความศรัทธาของศาสนาในภูมิภาคอีสาน ได้แก่ การนำเสนอประเพณีผีตาโขนของพี่น้องชาวอีสานเหนือ ประเพณีการขนทรายเข้าวัดของวัฒนธรรมอีสานใต้ และประเพณีแต่ดาวคริสต์มาส ของชาวอีสานที่นับถือศาสนาคริสต์ในจังหวัดสกลนคร โดยได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดรวมศิลป์แผ่นดินสยาม : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทคลิปการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2564 ซึ่งเป็นการประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
อำนวยการผลิตโดย : รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ควบคุมทีมและออกแบบการแสดงโดย : อาจารย์ ดร.ชลาลัย วงศ์อารีย์ อาจารย์ภูวนัย กาฬวงศ์
เรียบเรียงดนตรีโดย : อาจารย์เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ
ประสานงานการแสดง : อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ
ขอขอบคุณการเอื้อเฟื้อสถานที่จาก วัดบ้านสิง อำเภอนางรอง วัดป่าละหานทราย และวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ขอขอบคุณผู้ประสานงาน และทีมงานช่างภาพ บันทึกวีดีทัศน์การแสดง
ทีมงานช่างผม : นายธนาพล สุขสาร และนายธนพล เพ็งพันธ์
รายชื่อนักแสดง
1. นายจิระพงศ์ ถุงวิชา
2. นางสาวปิยพร สีลำเนาว์
3. นางสาวนิตยา สายวิเศษ
4. นางสาวรัศมี ไตรรงค์
5. นางสาวเจตปรียา บัวศิริ
6. นางสาวรัตนาพร ผู้มีสัตย์

ความคิดเห็น