จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไวรัสนี้ส่งผลไปทั่วโลก ทำให้มีคนเสียชีวิต ประชากรส่วนใหญ่เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันที่แตกต่างไปจากอดีต เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ และแพร่เชื้อ เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว ทำให้เกิดปัญหาคนตกงาน ขาดรายได้จุนเจือครอบครัว และสุดท้ายคือการฆ่าตัวตายเพราะแบกรับภาระรายจ่ายไม่ได้ รู้สึกไม่มีทางออกในชีวิต การที่สร้างงาน สร้างอาชีพ จัดเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยทำให้ประชาชนมีรายได้พอที่จะเลี้ยงชีพ และจุนเจือครอบครัวของตนได้ อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ และยั่งยืนคืออาชีพที่อยู่บนฐานของปัจจัย 4 ประกอบด้วย 1) อาหาร 2) ยา 3) ที่อยู่อาศัย 4) เครื่องนุ่งห่ม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ อาหาร ที่จะเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิต ทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีพได้ และมีช่องทางการจำหน่ายได้หลายช่องทาง อีกทั้งปัจจุบันแนวโน้มของการออกกำลังกายภายในบ้านกำลังเป็นที่นิยม จึงส่งผลให้ผู้ที่ออกกำลังกายมองหาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้น จึงทำให้มีช่องทางในการทำการตลาดและสร้างอาชีพได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการที่นำความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นมาสร้างแบรนด์ หรือทำให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาในเรื่องคุณภาพ รสชาติ บรรจุภัณฑ์ ให้มีความโดดเด่น และทันสมัย ผนวกกับการสร้างเรื่องราวของสินค้าให้มีความน่าสนใจ ซึ่งจะส่งผลประชาชนมีความสนใจที่จะทดลอง และหากทดลองแล้วถูกใจ ก็จะเป็นกระแสตอบรับที่ดีได้ในอนาคต ซึ่งการตอบรับนั้นก็จะต้องอาศัยการพัฒนาทางด้านการตลาดเพื่อให้สินค้ากระจายไปได้อย่างทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ที่ซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบัน เมื่อเกิดสินค้า มียอดขาย รายได้ในชุมชนจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ และความเข้มแข็งของชุมชนก็จะเกิดผลตามมา ทำให้เกิดเป็นรากแก้วที่แข็งแรง มีส่วนในการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับจังหวัดและประเทศต่อไป

กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ตำบลถาวร

ความคิดเห็น