https://www.facebook.com/100969308619641/posts/225219896194581/

เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วมากที่สุดในประเทศไทย ดินภูเขาไฟมีแร่ธาตุจากลาวาภูเขาไฟที่ปะทุออกมาในอดีต ที่เป็นประโยชน์ในการเพาะปลูกทางการเกษตร และยังผสมผสานภูมิปัญญาด้านการเกษตรของบรรพบุรุษในการปลูกข้าวหอมมะลิ ด้วยกระบวนการผลิตที่ทรงคุณค่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำเกษตรข้าวหอมมะลิ จนได้ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟอันเป็นเอกลักษณ์ฉพาะที่พบได้ในจังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนั้น จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลายที่มีชื่อเสียงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน อันได้แก่ กุ้งจ่อม กุนเชียง ดักแด้ และ พืชผักสมุนไพรในท้องถิ่น  ได้แก่ กล้วย ยอ ตำลึง ผักแขยง และมะละกอ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จังหวัดบุรีรัมย์จะมีความหลากหลายของอาหารท้องถิ่น แต่เด็กส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักอาหารท้องถิ่นมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนส่วนใหญ่ชอบบริโภคอาหารจานด่วนที่แพร่หลายเข้ามาผ่านสื่อโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะเด็กวัยก่อนเรียนจะมีการเจริญเติบโตของสมองเป็นไปอย่างรวดเร็ว และจำเป็นต้องได้รับอาหารต่าง ๆ ที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งเด็กวัยนี้มักไม่นิยมบริโภคผัก และผลไม้เนื่องจากมีรสชาติที่ไม่อร่อย ทำให้ได้รับสารอาหารไม่ครบ รวมทั้งเป็นวัยซุกซนทำให้เด็กวัยนี้มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการและปัญหาการขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย

 

ความคิดเห็น