อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์จากผลพลอยได้จากภาคการเกษตรและขยะในครัวเรือน โครงการหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ โดยร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวบ้านและทีมงานU2T ทำปุ๋ยอินทรีย์จากผลพลอยได้จากภาคการเกษตรและขยะในครัวเรือน ได้แก่ การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การทำน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วย และการทำปุ๋ยหมักจากแกลบดิบแบบกลับกอง เพื่อใช้ในการทำการเกษตรลดการใช้สารเคมี ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2564 ณ ศาลาประชาคม บ้านบุ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โดยผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างมากและจะมาติดตามการขยายผลนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมวันนี้นำไปใช้ในการเกษตรของตนเอง ขอขอบพระคุณ คณบดี และคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์  ที่ให้ร่วมมาถ่ายทอดความรู้ในวันนี้

ความคิดเห็น